Federasyon Tüzüğü

ABHAZ DERNEKLER| FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

13 Nisan 2019 Olağanüstü Genel Kurulda yapılan tüzük değişiklikleri ile redakte
edilmiştir.


ABHAZ-FED TÜZÜĞÜ
KURULUŞ
Madde 1 _ Kuruluş amaçları ve faaliyet alanları benzer olan ve "Kurucular'' maddesinde
adı geçen dernekler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelerek
"Abhaz Dernekleri Federasyonu" adıyla bir dernekler federasyonu kurmuşlardır.
Federasyonun Genel Merkezi İstanbul'dur.
Federasyonun merkezinin bir başka il'e nakli Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun
kararıyla, çalışma faaliyetlerini sürdürdüğü ofisin adresinin değiştirilmesi, Yönetim Kurulu
kararıyla mümkündür.
Tüzük maddelerinde geçen federasyon sözcüğü "Abhaz Dernekleri Federasyonu" yerine
kullanılmıştır. Federasyonun kısaltılmış adı 'Abhazfed"dir. Tüzük içinde geçen Abhaz
kelimesi ile tüm Abaza toplulukları (Aşua, Aşharua, apsua} ifade edilmektedir.
AMAÇ
Madde 2 - Federasyonun amacı,
a) Üye derneklerin tüzüğe uygun hizmet sunduğu üyelerinin; sosyal, kültürel, sanatsal ve
ekonomik düzeylerini yükseltmek, bireylerin doğumla birlikte kazandıkları ve tabi
oldukları resmi toplumsal sözleşme ile vatandaş olarak sahip oldukları her türlü hak ve
özgürlüğe sahip çıkarak, bunların çağdaş normlara ulaşması yolunda çaba harcamaktır.
Bu hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi noktasında, topluma yönelik
bilgilendirici, eğitici faaliyetlerde bulunmak, daha gelişkin bir demokrasi ve toplum
bilincinin oluşmasını ve güçlenmesini sağlamaktır. Küreselleşen dünyamızda, odağında
İnsanın yer aldığının artık görülebildiği bir sistem içinde, yaşanan ve yaşanmak zorunda
olan değişim ve dönüşümleri, geniş bir vizyonla kavrayarak, insanı ve insani değerleri,
varoluşunun temeli yapmış bir toplumun, kendi geçmişinden getirdiği bu değerlerin ve
yaşam ilkelerinin de, çağdaş yorumuyla vazgeçilmez temel değerler ve ilkeler haline
getirilmesi, yaşamımızda yol gösterici olabilmesini sağlamak için gerekenleri yapabilmek,
ekolojik dengenin öneminin kabul edilmesi sonucunda doğanın korunması ve çevre
kirliliğinin önlenmesi için çalışma ve girişimierde bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ile Abhazya Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve korunması yönünde aktif
çalışmalarda bulunmak, bu yöndeki her türlü sosyal, kültürel ekonomik, hukuki, kurumsal
ve bürokratik tüm çalışmalara destek vermektir.
Bu amaçla;
1-Federasyon bünyesinde, örgütsel, yazılı, görsel faaliyetlerde bulunmak, her türlü
etkinliği organize etmek, kendi dışında yapılan bu yoldaki her türlü etkinliğe destek
vermek ve katılmak,
2-Abhaz kültür ve değerlerinin derlenip, tanınmasını sağlamak, özenle korunup
yaşatılacak değer ve yaşam ilkelerine sahip çıkarak uygulanabilirliği olmayanların dünde
bırakılmasına katkı sağlamak,
3-Abhaz toplumunun, tüm diğer toplumlarla, insani boyutlu tüm alanlarda iş birliğine
girmesini ve dostluk ilişkilerini geliştirmesini sağlamak. Abhaz halkının yaşadığı diğer
ülkeler ve o ülkelerin toplumları ile Türkiye'miz ve insanlarımız arasında kültürel
ekonomik ve hukuki alanlarda karşılıklı iyi ilişkiler kurup geliştirilmesine çalışmak,

4- İnsan hakları ve insani değerlerin uluslar üstü bir ortak norma ulaşması yönünde çaba
sarf etmek, böylece üyelerine, topluma, yaşadıkları ülkeye ve insanlığa çok yönlü
hizmetler sunmak,
5- Abhazya Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tanınması ve ilişkilerin geliştirilmesi ile iki ülke arasında ulaşımın doğrudan ve engelsiz sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmaktır.
6.Abhazya Cumhuriyeti'nde yapılan "Devlet Başkanlığı ve Parlamento Üyeliği Seçimleri
"esnasında, Türkiye de yaşayan Abhazların tercihleri konusunda ortak çalışmalarda
bulunmak ve tespitlerini Abhazya cumhuriyeti ile paylaşmak, Abhazya Gumhuriyeti'nde
yapılan seçimlere katkı sağlamak.
ÇALıŞMA İLKELERİ
Madde 3 - Federasyon, tüm çalışmalarında faaliyetlerini sürdürdüğü ülkenin
Anayasasına, yasalara, uluslararası hukuka ve anlaşmalara, evrensel hukuk kurallarına
ve insan haklanna bağlıdır. İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde
geliştirilmesine katkıda bulunur. Dinsel veya etnik kimlik farkı gözetmeksizin, bireylerin ve
toplumun demokratik hakları ve talepleri doğrultusunda örgütlü çaba göstererek, bu çaba
içerisinde, toplumsal barışı ve faydayı gözetir, demokratik bilince ve kavrayışa katkı
sunar. Bu amaçla kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapar.
Federasyon, kültür çeşitliliğinin, toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir
zenginlik olduğunu kabul eder ve böyle anlayışları benimser. Bu bağlamda Federasyon,
ülkeler arasında dostluk ve barış köprüsü oluşturulması, karşılıklı sosyal, kültürel ve
ekonomik iş birliğinin geliştiği ölçüde, bu dostluk ilişkisinin güçleneceğine inanır.
Federasyon, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Abhazya Cumhuriyeti ve diğer devletlerle
ilişkileri bozacak, olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır,
bu tip davranışları sergileyenlere karşı durur.
Toplumlar arası ilişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen her türlü girişimi
destekler. Federasyon, faaliyet programlarındaki önceliklerin belirlenmesinde ve
kararların alınmasında çoğulcu ve katılımcı niteliğiyle, üye derneklerin görüş|eri
doğrultusunda karar alır. Üye derneklerin, topluma faydalı olabilecek etkinlik ve
önerilerini değerlendirmeye alır, bu önerileri bir plan program çerçevesinde
projelendirerek uygulanmasını sağlar.
Bu bağlamda federasyon kendi amaç ve ilkeleri doğrultusunda bağımsız olup hiçbir
siyasi parti, örgüt, hareket ve ideolojik yapılanmaya bağlı değildir.
ÇALIŞMA KONULARI
Madde 4 - Federasyon yukarıdaki yazılı amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek için
a) Üye derneklere faaliyetleri konusunda yol gösterir, çalışmalarını teşvik eder, planlar ve
dernekler arasındaki koordinasyonu sağlar.
b) Amaçları doğrultusunda faaliyetleri daha verimli yürütebiImek için bünyesinde çeşitli
çalışma komisyonları kurar. Aynı amaçla yurtiçi ve yurtdışı yerleşim yerlerinde yönetim
kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ve sorunların
giderilebilmesi için resmi merciler nezdinde girişimlerde bulunur. Kamu kurum ve
kuruluşlar ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler üretebilir, projelerde
çalışabilir, etkinlik düzenleyebilir.
c) Yurtiçi ve yurtdışı genelinde örgütlenme faaliyetlerini planlar, yeni dernek kurulmasını
teşvik eder ve federasyonun dernek sayısının arttırılması konusunda çalışmalar yapar,
üye derneklerin eşgüdüm içerisinde faaliyet yürütebilmeleri için ihtiyaç duydukları her
türlü hizmet ve yardım ünitesinin kurulması için çaba gösterir, bu konuda girişimlerde
bulunur.
d) Üye derneklerin amaç dışı faaliyetlerde kullanılmasını önleyici tedbirler alır.

e) insan hakları ve özgürlüklerine saygılı, laik ve demokratik cumhuriyet ilkelerine,
ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi savunan, her türlü
işgal, ilhak, dinsel ve etnik ayrımcılığa karşı çıkarak ulusların kendi kaderini tayin
savunmak ve aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet yürüten kurumlarla iş birliği yapar.
f) Abhaz kökenli T.C. vatandaşların oluşturduğu demokratik bir siviltoplum örgütü olarak,
Abhazya Cumhuriyeti ile sosyal, kültürel ekonomik ve hukuki ilişkilerde bulunur. Ayrıca,
Abhazya Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tanınması ve iki ülke
arasında ulaşımın doğrudan ve engelsiz sağlanması yönünde çalışmalar yapar, yasalar
çerçevesinde çifte vatandaşlık hakkı alınması için gerekli girişimlerde bulunur.
g) Düşüncede, sanatta, teknik, bilim, eğitim ve sağlık konuIarında araştırma ve uygulama
merkezi kurar, yönetir ve işletir.
h) Federasyon, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda uluslararası faaliyette
buIunur. Federasyonumuzun tüzüğündeki amaçlarla paralellik gösteren federasyon,
konfederasyon, dernek, birlik, vakıf vb. kuruluşlarla bir araya gelerek iş birliği yapar, bilgi
alış-verişinde bulunur, ortak projeler üreterek bunları hayata geçirir. Yine bu çerçevede,
yurtdışında temsilcilik, şube açabilir, yurtdışında dernek, birlik veya üst kuruluş kurabilir
veya yurtdışında kurulmuş olan dernek, birlik ve kuruluşlara katılabilir. Merkezi yurt
dışında bulunan dernekleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uymak koşuluyla üyeliğe
kabul edebilir. Aynı amaçlara ulaşmak için faaliyet gösteren diğer derneklerle ve
kuruluşlarla platformlar kurar, kurulmuş platformlara üye olabilir. Tüzük amaçları
doğrultusunda yasalara uygun şekilde uluslararası tüm kurumsal faaliyetlere katılır, görüşmeler yapar, toplantılar düzenler.
ı) Radyo, televizyon, gazete, dergi, bülten, kitap, broşür gibi görsel ve her türlü süreli,
süresiz yazılı yayn yayınlayabilir ve afiş asabilir.
i) Arşiv, dokümantasyon merkezi ve kütüphane oluşturabilir.
j) Federasyon amaçları doğrultusunda her türlü belgesel, kurgusalfilm çalışması,
konferans, sempozyum ve panel düzenler, var olan organizasyonlara katılır, girişimleri
destekler.
k) Bilimsel ve teknik çalışmalar, sergi, tiyatro, sportif etkinlikler, gezi gibi organizasyonlar
gerçekleştirebilir.
l) Toptantı, miting, yürüyüş ve gösteriler düzenleyebilir, basına yönelik açıklamalarda
bulunabilir veya basın bildirisi yayımlayabilir. İnternet ve elektronik ortamda tanıtım web
sitesi açabilir. Üyeler arasında yemekli toplantılar, şenlik, kermes vb. etkinlikler organize
edebilir. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar satın alıp veya imal ettirip
dağ tabilir, satabiIir.
m) Federasyon amaçlarının gerçekleşmesine yönelik çalışmaları teşvik etmek amacıyla
ödüllü ya da ödüIsüz yarışmalar düzenleyebilir. Bilimsel ve teknik konularda
uzmanlaşmış kişilerden çalışma grupları, federasyon komisyonları oluşturarak, bilimsel
ve teknik araştırmalarda bulunur, bu araştırmaların sonuçlarını yayınlar.
n) Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan Kurul, Komisyon ve Çalışma
Gruplarına katılmak, temsilci bulundurmak, görüş ve öneriler bildirmek suretiyle katkıda
bulunur.
o) Federasyon amaç ve faaliyetleri çerçevesinde, misafirhane, pansiyon, lokal, spor,
kültür ve sanat-düşünce kulüpleri ve vakıflar kurar, gerektiğinde iktisadi, ticari ve sanayi
işletmeler kurar ve işletir.
p) Eğitimde doğan maddi ve manevi engellerin kaldırılması için okul, dershane,
kütüphane, meslek edindirme kursları vb. kurslar açar ve çalıştırır.
r) Eğitim alan öğrenciler için burs organizasyonu yapar. Yurt içinde veya yurt dışında
eğitim alan yerli veya yabancı öğrencilere burs verir

s) Kurban organizasyonu yapar ve kurban yardımı alır. Bu yardımları yurt içinde ve dışında muhtaç olan kurum ve kişiler ulaştırır.
t) Her türlü nakdi ve ayni bağış toplar ve bağışta bulunur.
Yardım Toplama Kanunu ve gerekli izinler alınmak şartıyla Tüzük hükümlerine uygun
olarak derneklerden, bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda bulunur.
u) Federasyon üyelerinin sportif ve kültürel gelişimi için kamp kurar, yurtiçi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler.
ü) Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal,
sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü
inşaat yaptırır; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır ve satar.
v) Genel sağlık, eğitim, temizlik, ağaç dikme vb. kampanyalar düzenler.
y) Federasyon, amaçları doğrultusunda yukarıda yazılı taaliyetler gerçekleştirirken kendisine üye derneklere daima yardımcı olur,
z) Aynı amacı güden federasyonlarla bir araya gelerek konfederasyon oluşturabilir.
üYELiK
Madde 5 - Üyelik ve Koşulları;
Federasyonun amaç ve çalışma ilkelerini benimseyen derneklerin her biri federasyona
kurucu üye olabileceği gibi sonradan da üye olarak katılabilir.
Federasyona kurucu üye olmak ya da sonradan katılmak için dernek genel kurulunda bu
doğrultuda karar alınmış ve yönetim kuruluna yetkiverilmiş olması gerekir.
Kurucu üye olmak isteyen derneklerin yönetim kurulları, genel kurul kararlarını ibraz
ederek federasyon tüzüğünü kuruluş anında imzalayacaklardır. Kurucuların inızaları
tamamlandıktan sonra federasyon merkezinin bulunduğu yerdekien büyük mülki amire
imzalanmış tüzük ve eklerinin teslimiyle federasyon kurulmuş olur.
Federasyona sonradan üye olmak isteyen derneklerin Üyelik başvurusu, federasyon
yönetim kurulu başkanhğına verilecek bir dilekçeyle yapılır, Yönetim kurulu bu başvuruyu
inceler ve en geç otuz (30) gün içerisinde ilk toplantıda üyeliğe kabul veya isteğin reddi
şeklinde karara bağlar ve sonucu yazılı olarak on ('10) gün içinde başvuru sahibi derneğe
bildirir. Başvurusu kabul edilen derneğin üyelik defterine kaydı yapılır. Uyeliği kesinleşen
dernek, federasyonun ana tüzüğünü kabul etmiş sayılır. Merkezi yurt dışında bulunan
derneklerin üyelik talebinde bulunmaları halinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun
olarak üyelik talebi tüzük hükümlerine göre kabul edilir,
Federasyona üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Üye dernekler federasyon tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkelere ters düşmemek kaydı ile kendi tüzüklerinde kayıtlı çalışmaları serbestçe yapabilirler.
ÜYELiK ÇEŞİTLERi
Madde 6 - Federasyona iki şekilde üye olunabilmektedir,
a) Asıl Üyelik: Federasyon tüzük hükümleri uyarınca üyeiiğe kabul edilmiş derneklerdir.
b) Onursal Üyelik: Federasyonun amaçlanna ve hizmet felsefesine üstün destek ve
önemli katkılar sağlamış, Federasyon'un gelişmesi için çaba sarf etmiş, yol gösterici rol
oynamış, ancak 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri uyarınca Federasyona üye
olamayan kurum ve kuruluşIara bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak Federasyon Genel
Kurulu kararı ile tanınmış bir unvandır. Onursal Üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, bu temsilciler oy kullanamazlar. Onursal üyelerden aidat alınmaz

ÜYE DERNEKLERİN HAK vE ÖDEVLERI
Madde 7
a) Federasyona üye dernekler eşit haklara sahiptir. Her üye demek, federasyon tüzüğünde yazıldığı şekilde ve sayıda kendi genel kurullarında belirlediği delegelerin,
federasyon genel kuruluna katılma, oy kullanma, organlara ve komisyonlara seçme ve
seçilme hakkına sahiptir. Delegeler oylarını bizzat kullanırlar. Üye bir derneği ilgilendiren
hukuki işlem veya uyuşmazlık konusu oylanırken o üye dernek delegeleri oy kullanamaz.
Eşitlik olması halinde üye dernek lehine karar alınır.
b) Federasyona üye dernekler, federasyonun amacına ve ilkelerine aykırı davranışlarda
bulunamazlar.
c) Federasyona üye dernekler, federasyonun amaç ve iikelerine uygun yapacağı ve
yaptığıfaaliyetlerle ilişkin çalışmalarını Federasyon Yürütme Kuruluna düzenli bir rapor
şeklinde bildirir.
d) Üye dernek gerçekleştireceği her olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantısına Federasyon Yönetim Kurulu'ndan bir üyeyi gözlemci olarak davet eder. Her üye dernek, federasyon tüzüğünde yazıldığı şekilde ve sayıda kendi genel
kurullarında belirlediği delegelerin listesi ile iletişim bilgilerini gecikmeksizin Federasyon
Genel Kurul toplantısından bir ay öncesinden bildirir. Genel Kurul toplantısından önce
Bildirim yapılmadığı taktirde federasyon genel kurulunda o üye derneğin delegeleri oy
kullanamaz.
e) Üye dernekler, Federasyona başvuruda bulunduğu yönetim tüzük ve derneğe ait
iletişim bilgilerinde meydana gelen değişikliği en geç bir ay içinde Federasyonuna bildirir.
Üye dernekler kendi genel kurullarının ilan edilmesinden hemen sonra güncellenmiş üye
listelerini ve iletişim bilgilerini federasyona bildirir.
Üye dernekler yapmış oldukları Genel Kuruldan sonra Genel Kurul Tutanağının bir
suretini 30 gün içerisinde federasyona bildirir.
f) Derneklerin federasyona üyelik aidatı, federasyon genel kurul kararı ile belirlenir ve bu
miktar artar veya azalır.
g) Federasyona üye olan dernekler, tüzükte belirlenen aidatlarını düzenli bir biçimde
öder, yükümlülüklerini yerine getirmeyen derneklerin borçları genel hükümlere göre tahsil
edilir.
h) Üye dernekler, federasyona yardım ve bağış yapabilir.
ı) Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üye dernekler, üye kayıt defterinden
silinirler ve federasyonun mal varlığı üzerinde hak talebinde bulunamazlar.
i) Üyelikten çıkan veya çıkarılan dernekler ilişik kesme tarihine kadar ki her türlü mali
yükümlülüklerinin tamamını ödemekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine
getirmeyen derneklerin borçları genel hükümlere göre tahsil edilir.
j) Federasyon çalışmalarına ve toplantılarına katılmayarak görev almaktan kaçınan,
verilen görevleri yapmayan, federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine ilgisiz
kalmak suretiyle federasyon hedeflerine ulaşılmasını engelleyen üyeler yönetim kururu
kararıyla üyelikten çıkarılabilir. Çıkarılma kararı yazılı ve sözlü şavunma hakkı
tanınmadan verilmez. Çıkarma kararına bir ay içersinde Genel kurulda incelenmek üzere
itiraz edilebilir. İtirazın karara bağlanacağı tarihe kadar üyenin hak ve yükümlülükleri
devam eder. Genel kurul kararı kesindir.
k) Yazılı ihtara rağmen 1 ay içinde aidat borcunun ödenmemesi, üyeliğe ilişkin yasal
engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal koşulların yitirilmesi ile üyelik düşer.
Üyeliğin düştüğünün tespitine dair Yönetim Kurulu karar alır. Bu karara 1 ay içerisinde genel kurulda incelenmek üzere üzere itiraz edilebilir. İtirazın karara bağlanacağı zamana kadar üye nin hak ve yükümlülükleri devam eder. Genel kurul kararı kesindir

UYELİĞİN YİTİRİLMESİ
Madde 8 - Federasyon üyeliği üç şekilde sona erer
a) Üyelik için, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun da aranılan nitelikleri sonradan
kaybeden veya Demekler Yasasında beliıtilen yasak faaliyetlerde bulunan üye demeğin
üyeliği kendiliğinden sona erer.
b) Üye Demek kendi genel kurulunda, dernek tüzüğünde belirlendiği şekilde alacağı
federasyondan ayrılma kararınıfederasyona yönetim kuruluna ibrazla Federasyon
üyeliğinden ayrılabilir. Üyelikten ayrılma üyelerin federasyona olan birikmiş borçlarını
sona erdirmez.
c) Federasyonun amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı davranışta bulunan, üye dernek,
Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çı karı labilir.
Üye dernek, çıkarılma kararlarına karşı Federasyon Genel Kurulda itiraz edebilir. Genel
Kurul üye derneğin çıkarılmasına gizli oylamayla karar verir. Karar için gerekli oy çokluğu
basit çoğunluktur. Genel kurulun kararı kesindir.
ORGANLAR
Madde 9 - Federasyonun Organları
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Başkanlar Kurulu,
e) Danışma ve Onur Kurulu,
Bu organlar dışında, genel kurulun vereceği yetki üzerine Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli
çalışma grupları ve komisyonlar oluşturulabilir. Ancak bu birimlere yukarıda yazılı
organ ların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
GENEL KURULUN OLUŞUMU
Madde 10 - Genel Kurul, Federasyonun en yüksek ve en yetkili karar organıdır.
Federasyon Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Danışma ve Onur
Kurulu'nun asil üyeleri, Başkanlar Kurulu ile derneklerin genei kurullarında üyelerinden
seçilmiş delegelerden oluşur. Federasyona kurucu üye olan veya sonrEdan katılan
dernekleri, Federasyon Genel Kurulunda temsil edecek delege sayıları'aşağıdaki şekilde
hesaplanır:
Federasyona üye dernekler, üye sayılarına bakılmaksızın beş (5) genel kuruldelegesi ile
temsil edilirler. Bu delegelere ek olarak, her üye dernek, kayıtlı ilk beş (5) üyeden sonraki her
elli (50) üye için bir (1) genel kurul delegesi ile temsil edilirler. Beiirlenecek delege sayısının
hesabında, yirmialtı (26) sayısının altındaki bakiyeler hesaba katılmaz. Yirmialtı (26) ve
fazlası bir (1) delege kabul edilir. Delegeler, derneklerinin genel kurullarında seçilirler.
Delege, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkına sahip bulunduğunu Genel Kurul
başlamadan önce genel hükümler uyannca her türlü belge ile kanıtlayabilir.
Federasyon Genel Kurutuna katılan tüm delegelerin masrafları kendi derneklerince
karşılanır
GENEL KURULUN TOPLANMAS| VE ÇAĞRl
Madde 11 - Federasyon Genel kurul toplantısı iki şekilde olur.
1) Olağan toplantı: Olağan Genel Kurul toplantısının iki yılda bir Kasım ayında yapılması
zorunludur. Genel kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.
2) Olağanüstü toplantı: Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarından birinin gerekli göldüğü hallerde veya oy kullanma hakkına sahip toplam delege sayısının beşte
yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulunca genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üye derneklerden biri, Sulh Hukuk
Mahkemesi'ne üç Yönetim Kurulu üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirmesi için başvurur.
Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeleri, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirten duyuru yazısını, en az bir gazete de veya
derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı olarak bildirilmek veya üyenin
bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya
mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrı da çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının günü, saati ve hangi yerde yapılacağı da belirtilir.
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden tazla
olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu
durum geri bırakma sebepleri de belirtlmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı
usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren
en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada
belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
GENEL KURULUN TOPLANMA USULLER|
Madde 12 - Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin iistesitoplantı yerinde hazır
bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik
belgeleri, yönetim kurulu üyeleriveya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler
tarafından kontroledilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listede isimlerinin yazılı
olduğu yerin karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini
göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı
bulunmayan kişiler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanIar, ayrı bir
bölümde genel kurul toplantısı izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birita'rafından açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak
düzenlenir
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısıve iki
yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Genel Kurulda gündemde yazılı olan konular sırasıyla görüşülerek karara bağlanır.
Ancak katılan üyelerin onda birinin (1/1O'nun) yazılı teklifi ile Genel Kurulca benimsenirse
gündeme madde ilave edilebilir veya maddeler arasında yer değişimi yapılabilir.
Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan
heyetine kimliklerini göstermeierive hazirun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları
zorunludur.
Genel kurultoplantı yöntemive güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel
kurul, gündemdeki konulann görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel
kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Genel kurul toplantısında görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve
Divan Başkanı, Divan Başkan Yrd. ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı
sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna
içinde teslim etmekten sorumludur.
GENEL KURULUN TOPLANTl YERi, ToPLANTl VE KARAR YETER SAYISl
Madde 3 - Genel Kurulun toplanma yeri, Federasyon merkezinin bulunduğu yerdir.
Ancak Yönetim Kurulu, geneI kurul toplantısının bir başka yerde yapılmasına karar
verebilir,
Genel kurul, delege tam sayısının yarıdan bir fazla çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulların asil üye tam sayısı
toplamının iki katından az olamaz. Kararlar, oylamada hazır bulunan üyelerin oy çokluğu
ile alınır. Gündemde, fesih tasfiye, tüzük değişikliği, federasyon merkezinin başka bir
yere nakledilmesi, amacı benzer olan kuruluşlarla bir üst örgütlenme veya kurulmuş bir
üst örgüte ya da uluslararası kuruluşlara üye olma veya üyelikten çıkma, gibi konular
varsa, bu konularda tüzüğün ilgili maddelerindekitoplantı ve karar yeter sayıları aranır.
Federasyon organlarına seçimi ile ilgili üye olunduğu takdirde Konfederasyon ve
uluslararası kuruluş delegelerinin seçimi gizli oy, açık ayrım ilkesine göre yapılır. Genel
kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Geri bırakma karar gerekçeleriyle
birlikte kongre kararının yayınlamış olduğu gazetede yayınlanır ve toplantının yapılacağı
tarih bildirilir.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERi
Madde ,14
a) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma ve Onur kurulu üyelerinin seçilmesi,
b) Tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurul raporlarının görüşülmesi, kurulların ibra edilmesiveya
haklarında dava açılmak üzere yeni Yönetim Kuruluna yetkiverilmesi,
d) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi,
e) Federasyona üye derneklerce ödenecek yıllık aidat miktarlarının tespit edilmesi,
f) Federasyonu temsile yetkili kişive organları bağlayıcı tavsiye kararları alması,
g) Federasyonun amacı doğrultusunda gereklitaşınır-taşınmaz (kazanç paylaşımı
dışında) malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması,
taşınmazlar üzerinde ayni hak tesisi veya kaldırılması hususunda Yönetim Kurulu'na
yetkiverilmesi,
h) Federasyonun, uluslararası faaliyetlerde bulunması, gerektiğinde yurt dışındaki
kuruluşlarla iş birliği içinde olunmasıve uluslararası kuruluşlara üye olmaya veya
üyelikten çıkmaya karar verilmesi,
ı) Amacı benzer olan kuruluşlarla bir üst örgütlenmenin (Konfederasyon) kurucusu
olmaya veya kurulmuş bir üst örgüte (Konfederasyon) üye olmaya karar verilmesi,
i) Federasyon üyeliğinden çıkarılmasına karar verilmiş üye dernek veya üyelikieri sona
erdirilen derneklerin itirazlarını kabulediImesive incelenip karara bağlanması,
j) Genel kurulda verilen önergeleri kabulü ve karar alınarak, federasyonun amaçları
doğrultusunda çalışma sağlanması,
k) Yasal izinlerini almak suretiyle pansiyon, öğrenci yurdu, dershane, lokal, misafirhane
açılması; kreş, anaokulu ve İlkoğretim okulları açarak anadilin öğrenilmesi konusunda
karar ve yetki verilmesi,
l) Feshe ve tasfiyeye karar verilmesi,

m) Federasyon üyeleri arasındaki çalışma birliğini ve koordineyi sağlamak için temsilci
atanması,
n) Yasada ve bu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine
getirilmesi.
o) Bir sonraki dönemin çalışma ve faaliyet konularının belirlenmesi,
ö) Federasyonu temsil edecek amblemin belirlenmesi,
YÖNETiM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV, YETKi VE SORUMLULUKLARı
Madde 15 - Yönetim kurulunun oluşumu;
yönetim kurulu; Genel Kurultarafından Federasyona bağlı demek üyelei arasından iki (2) yıl
için seçilir, onbeş (15) asil ve on (10) yedek üyeden olmak üzere oluşturulur.
Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında; aralarından bir (1) Yönetim Kurulu Başkanı (Genel
Başkan olarak adlandırılacaktır), bir (1) Genel Sekreter, Genel başkan tarafından belirlenen
iki (2) yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir (1) GeneI Mali Sekreter (sayman), bir (1) Basın
ve Halkla ilişkiler Sekreteri, bir (1) Teşkilatlanma Sekreteri, bir (1) Bilim ve Eğitim Sekreteri,
bir (1) Kültürelve Sosyal Faaliyetler Sekreteri, seçilerek iş bölümü yapılır. Seçilen üyeler,
kurul üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ve üye tam sayısınn 2/3 nün güvensizlik oyuyla
görevden uzaklaştırılabilir.
Genel Başkan tarafından seçilen Federasyon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları,
Federasyon Genei Başkan Yardımcılarıdır. Genel Başkanın yokluğunda, belirlediği
Genel Başkan Yardımcısı ona vekalet eder. Genel Başkan yardımcıları Genel Başkan
tarafından görevlerinden alınabilir.
Görev, yetkive sorumluluklar ile toplanma usulleri yönetmelikle belirlenir
Federasyon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Federasyon Genel Başkan
YardımcıIarıdır.
Yönetim Kurulu'un başlıca görevleri;
a) Federasyon Genel Başkanını seçmek ve görev dağıIımında bulunmak.
b) Federasyonu; kanun, tüzük, yönetmelik ve genel kurul kararları doğrultusunda
yönetmek,
Genel Kurul Kararlarının ivedilikle uygulanmasını sağlamak.
c) Federasyona üye olmak isteyen derneklerin yazılı taleplerini görüşüq karara bağlamak
veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
d) Federasyonun yıllık çalışma planıve programı ile bütçesinigörüşerek karara
bağlamak,
e) Federasyonun çalışmaları, kurul ve komisyonlar ile ilgili Yönetmelikler ve
talimatnameler hazırlatmak ve Başkanlar Kurulu iie birlikte görüşerek yürürlüğe koymak,
0 Üye derneklerin çaiışmaları ile ilgili raporlarıdeğerlendirmek, bütçe olanakları
içerisinde yapılacak yardımları saptamak, planlanan faaliyetler ve alınan kararlar
konusunda üye dernekleri yazıl ı olarak bi lgilendirmek,
g) Çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak, gerektiğinde yurtiçi ve
yurtdışı yerleşim yerlerinde temsilcilikler açılmasına ka rar vermek.
h) Lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, anaokulu, temeleğitim okulu, huzurevi,
spor salonu, dinlenme ve kamp tesislerinin açılmasına karar vermek,
ı) Federasyonun gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait
bütçeyi hazırlayarak Genel kurula sunmak. Genel kurulda kabul edilen bütçenin uygulanmasını sağlamak,
i) Kültürel etkinliklerde üye dernekler arasında koordinasyonu ve yardımlaşmayı
sağlamak,

j) Danışma ve Onur Kurulunca önerilecek geçici veya kesin çıkarma cezalarlnl,
Başkanlar Kurulunun görüşünü almak sureti ile görüşüp karara bağlamak,
l) Federasyonun rutin işlerin yerine getirilmesive aktüelgelişmeleritakip ederek daha
etkin çalışmasının sağlanması amacıyla kurulüyeleri arasından yeterlisayıda kişinin,
genel başkan, genel başkan yardımcısıveya genel sekreter başkanlığında katılımı ile
aktif çalışma gurubu oluşturmak.
m) Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak üye derneklerin, önerilerini değerlendirmek
ve Başkanlar Kurulu'nun görüşlerini almak suretiyle program tasarıları hazırlamak ve
uygulamak, Üye dernekleritemsil eden delegelerle federasyon yönetim döneminde her
takvim yılında en az bir kez toplantı yaparak faaliyetler konusunda bilgilendirmek
karşılıklı önerileri değerlendirmek delegelere soru sorma cevap alma ve eleştiri fırsatı
verilmesi suretiyle yönetim kurulu çalışmalarına hz kazandırmak.
n) Federasyonda çalıştırılacak personeli seçip işe almak, bunların ücretlerinive çalışma
koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak,
o) Yurt içindekive yurt dışındaki toplantılara ve inceleme gezilerine görevli veya
temsilciler göndermek, kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından
oluşturulan, federasyonun amaç ve çalışma ilkelerine uygun Kurul, Komisyon ve Çalışma
Gruplarına katılmak, temsilci göndermek veya önerilerle katkıda bulunmak,
p) Federasyon adına sözleşmeler imzalamak, dava açmak veya açılacak davaları
savunmak, gerektiğinde avukata vekalet vermek,
r) Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplantılar, piyango çekilişi, balo, gezi ve konserler
düzenlemek,
s) Abhaz kültürü ile ilgili belgelerin derleneceği kitaplık ve arşivler oluşturmak, kitap,
dergi, gazete, bülten, CD gibi yayınlar yapmak,
t) Dil, bilgisayar ve beceri kursları açmak,
u) Folklor ve sanat çalışmaları yapmak, gösteriler, sergiler ve kültür geceleri düzenlemek,
v) Üye derneklerden gelen öneriler doğrultusunda yıllık çalışma plan ve programları
hazırlamak ve uygulamak,
y) Gerektiğinde, bu maddenin (n) ve (p) bentlerindeki iş sözleşmeleri yapma, sözleşme
imzalama, dava açma ve avukata vekalet verme konularında Genel Başkanla birlikte bir
yönetim kurulu üyesine yetki vermek,
z) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullarİmak,
Federasyon Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olmak üzere Genel Başkanın veya yetki
vereceği Genel Başkan Yardımcılarından birisinin başkanlığında genel merkezde
önceden belirlenmiş gün ve saatte çağrı yapılmaksızın her ay olağan olarak toplanır.
Toplantı günü ve saati ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Yönetim kurulu bir
sonraki toplantının farktı yer ve zaman da yapılmasına her zaman karar verebilir. Kararlar
oy çokluğu i|e alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu çoğunluğu belirler.
Yönetim Kurulu toplantılarına Yedek üyeler katılabilir, görüşlerini açıklayabilir, önerilerde
bulunabilir, ancak oy kullanam azlar .
Yönetim Kurulu Toplantısı elektronik ortamda yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısına
elektronik ortamda katılım sağlanabilir. Usul ve esaslar yasa ve yönetmelik hükümlerince
belirlenir.
Toplantılara başkanlar kurulunun üyeleri katılabilir, görüşlerini açıklayabilir, önerilerde
bulunabilir, ancak oy kullanam azlar .
Yönetim kurulunda asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
takdirde Yönetim Kurulu kararı ile yedek üyelerden birinin göreve çağrılması zorunludur.

FEDERASYON YÖNETİM KURULU BAŞKANININ SEÇİLMESİ GÖREV, YETKİ VE
SORUMLULUKLARl
Madde 16 - Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı, Federasyon Genel Başkanı'dır.
Yönetim kurulu üyeleri kendi içlerinden birini Yönetim Kurulu Başkanı olarak gizli oy açık
sayım ilkesine göre seçer.
Yönetim Kurulu Başkanı yurt içinde ve yurt dışında federasyonun tüzel kişiliğini, Yönetim
kurulu adına temsil eder.
a) Yönetim Kuruluna, Başkanlar Kuruluna ve oluşturulan bütün komisyonlara başkanlık
eder ya da yardımcılarından birisini görevlendirir.
b) Federasyon adına basın toplantılarıve basın açıklamaları yapar veya basın müşaviri
kanalıyla yaptırır. Verdiği demeçlerden Genel Başkan sorumludur.
c) Genel sekreterle birlikte tüm yazışma evrakını, genel mali sekreterle birlikte (sayman)
tüm muhasebe ve yazışma evrakını imzalar. Üye derneklere ait dosyaların
tamamlanmasınt, yazışmaları mali işlemlere ait kayıt ve bildirimleri denetler. Gerektiğinde
yetkilerinden bir bölümünü Genel Başkan Yardımcılarına devredebilir.
d) Federasyon adına yayın organlarının sahibidir.
e) Denetleme Kurulu, Danışma ve Onur Kurulu raporları ile komisyon raporlarını,
yetkilerine göre ilk Yönetim Kurulu toplantısına veya Başkanlar Kuruluna sunar ve gerekli
önlemlerin alınmasın ı sağlar,
f) Hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için görev dağılımı yaparve eşgüdümü sağlar.
Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşa|ması halinde,
Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Genel Başkan Vekili olarak görev yapar.
Federasyonun olağan genel kurul tarihine altı (6) aydan daha az bir zaman kalmış ise,
Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Genel Başkan Vekiliolarak Genel Kurula
kadar görevde kalır, Federasyonun olağan genel kurultarihine altı (6) aydan fazlazaman
kalmış ise, federasyon Yönetim Kuru|u yeniGenel Başkanını seçmek üzere en geç üç
(3) ay içinde ayrıca toplanır ve kendi içlerinden birini Yönetim Kurulu Başkanı seçer.
Seçilen Yönetim Kuruiu Başkanı Federasyonun Yeni Genel Başkanıdır.
g) Federasyon Genel Başkanı (Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı), Federasyon
başkan|ığına üst üstte 2 dönem seçilebilir.
DENETLEME KURULU,NUN oLUŞUMU, GÖREV, YETKİ SORUMLULUKLARI
Madde 17 -Denetleme Kurulu, genel kurulca seçilen beş (5) asilve üç (3) yedek üyeden
oluşur. Genel kuruldan sonra yapacağı ilk toplantıda bir (1) başkanını ve bir (1) sekreter
üyeyi seçer. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyeler sırası ile çağrılarak
kurul tamamlanır.
Federasyonun iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Denetleme Kurulu, bir yılı
geçmeyen aralıklarla Federasyon çalışmaların ı denetler. Yönetim Kurulu, Denetleme
Kurulu'nun istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. Denetleme, Federasyon
merkezinde yapılır. Federasyona ait belgeler dışarıya çıkartıIamaz. Denetleme Kurulu,
federasyon çalışmalarının yasa ve tüzük hükümlerine ve genel kurul kararlarına
uygunluğunu, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak
tutulup tutulmadığını, harcamaların muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını,
yerinde kullanıIıp kullanılmadığını denetler. Bu konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olur
ve yol gösterir. Gerektiğinde kurultoplantılarına katılır. Denetleme sonuçlarını rapor
halinde Yönetim Kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DANIŞMA VE ONUR KURULUNUN OLUŞUMU, GöREV VE YETKİLERİ
Madde 18 - Federasyon Danışma ve Onur Kurulu, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı temsil etmiş veya STK konusunda tecrube ve bilgi ve deneyim sahibi olan ayrıca
toplumda sevgive saygı kazanmış, toplumu kucaklayıcı kimliğiyle, sosyal, kültürel,
siyasalvb. tüm toplumsal sorunlarımızda danışılabilir, yol açıcı, görüş geliştirici, tüm
bötgelerin temsiliyeti gözetilerek katkıları olabilecek federasyona bağh dernek üyeleri
arasından Genel Kurulca otuz (30) üyeden oluşur. Kurul, Yönetimin icraatını kısıtlayıcı ya
da sınırlayıcı değil, destekleyici, diyalog içinde geliştirici bir işlev görür.
Danışma ve Onur Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir (1) Başkan, bir (1) Başkan
Yardımcısı ve bir (1) Sekreter üye seçer.
Danışma ve Onur Kurulu, Yönetim Kurulunun dosya havale etmesi üzerine veya
kendiliğinden gerek gördüğü hallerde toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu
ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oyu çoğunluğu belirler.
Danışma ve Onur Kurulu'nun aldığı kararlartavsiye niteliğindedir. Yönetim Kurulu'nun
kararıve Genel Başkan'ın onayı ile kesinleşir.
Danışma ve Onur Kurulu, federasyon tüzüğüne, federasyonun amaç ve ilkelerine veya
yetkili kurul karariarına aykırı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen üye dernekler ile ilgili
olarak Genel Başkan tarafından havale edilen konuları inceler, soruşturur ve önerdiği
tedbiri veya cezayı yetkili organa sunar. Onur Kurulunun uygun gördüğü uyarma ve
kınama cezalafl, Genel Başkanın onayı ile kesinleşir. Geçiciveya kesin çıkarma cezası,
Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İlişik
kesme cezalarna karşı Genel Kurul'da itiraz edilebilir. Genel Kurul'un kararı kesindir.
DANlŞMA VE ONUR KURULUNCA ÖNERiLEBİLECEK CEZALAR
Madde 19 - Danışma ve Onur Kurulu, Genel Başkan tarafından havale edilen dosya ile
ilgili inceleme ve soruşturmalarını en geç bir ay içerisinde tamamlayıp raporunu Genel
Başkanlığa sunar. Yönetim Kurulunca İnceleme sonuçlarına göre Başkanlar Kurulunun
görüşü alınır. Danışma ve Onur Kurulunun önerebileceği cezalar şun|ardır:
a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Kesin olarak üyelikten çıkarma,
Hangi eylemlere hangi cezalarının verileceği, savunma ve itiraz süreler[,
Danışma ve Onur Kurulu'nun çalışma esasları ve cezalarının sonuçları ayrı bir
yönetmelikle belirlenir.
BAŞKANLAR KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKILERi
Madde 20 - Başkanlar Kurulu bir danışma kuruludur.
Başkanlar Kurulu; Federasyon Genel Başkanı ve üye derneklerin başkanlarından oiuşur.
Genel Başkanın yokluğunda başkanlar kuruluna genel başkanın görevlendireceği bir
genel başkan yardımcısı başkanlık eder. Üye dernek başkanları mazeretleri nedeniyle
katılamamaları halinde, dernek başkanının yazıI olarak görevlendireceği başkan
yardımcıları ya da sekreter üye derneğitemsilen katılabilir.
Başkanlar Kurulu; en az dört (4) ayda bir toplanır. Çağrılı olarak her zaman toplanılabiiir.
Toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla
alınır. Çekimser oylar çoğunluğun belirlenmesinde hesaba katılmaz. Oyların eşitliği
halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkanlar kurulu
toplantılarına, gündem konularıyla ilgilerine göre, Genel Başkanın çağrısı üzerine
Federasyon Yonetim Kurulu, Denetleme kurulu ve Danışma ve Onur kurulu üyeleri de
katılabilirler ancak oy kullanamazlar.
Başkanlar Kurulu'nda ; 

a) Genel Başkan veya Yönetim Kurulunca incelenmesi ve araştırılması istenen
görüşülür, oluşturulan görüşler tavsiye kararı olarak iletilir.
b) Tüzüğün uygulanmasını sağIamak için hazırlanan yönetmelik taslakları incel
kurulun görüşleriyle birlikte Yönetim Kuru]una sevk edilir,
c) Derneklerin ortak ve benzer sorunlarının çözüm yolları, bölgesel, yurt içi ve yurt dışı iş
birliği ve dernekler arası ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda alınacak önlemler ve
izlenmesi gereken yolve yöntemleri belirler.
d) Danışma ve Onur Kurulunca önerilen sürekli ilişik kesme cezaları hakkında görüş
bildirir.
e) Federasyonun amaç ve ilkelerinin en üst düzeyde gerçekleşmesi ve bu konuda
çıkacak engellerin aşılması için düşünce üretir. Federasyon tarafından oluşturulan
çalışma gruplarınca yapılan inceleme ve araştırma raporlarını tartışıp, uygulama plan ve
projeleri haline dönüştürür. Federasyon merkezive üye dernekler arasında düşünce
iletişimi konusunda Başkanlar Kurulu, yolgösterir, çalışmaların yaygın ve etkin bir
biçimde yürütülmesine yardımcı ve destek olur.
Başkanlar Kurulu'nda ortaya konulan göruşler ve alınan kararlar kurul defterine
kaydedilir. Kurula katılanlar tarafından imzalanır. Başkanlar Kurulu kararlarının uygulama
sonuçları bir sonraki toplantıda yine Başkanlar Kurulu'nda görüşülür, henüz
uygulanmasına geçilemeyen kararlarla ilgili olarak da kurula bilgiverilir.
f) Başkanlar kurulunun üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir,
görüşleriniaçıklayabilir, önerilerde bulunabilir, ancak oy kullanamazlar.
Başkanlar Kurulu'nun dışarıda federasyonu temsil yetkisi yoktur ve Yönetim Kuruluna
destek amaçlı çalışır.
KONFEDERASYON ÜYELİĞİ
Madde 21 _Federasyon, amaçları benzer olan en azüç (3) adet Dernekler Federasyonu
ile bir araya gelerek Konfederasyon kurabileceği gibi, aynı amaçlarla kurulmuş bir
Konfederasyona üye olarak katılabilir.
Konfederasyona, kurucu üye veya kurulmuş olan Konfederasyona üye olabilmek için
Federasyon Genel Kurul kararı gerekmektedir. Gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya
katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3'üdür. Karar oylaması açık
olarak yapılır. 1
Federasyonu, Konfederasyonda temsil edecek delegelerifederasyon gbnel kurulunda
seçilir ve seçilecek delege sayısı konfederasyon tüzük hükümlerine göre belirlenir.
ULUSLARARASı KURULUŞ ÜYELİĞİ
Madde 22- Federasyon, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette bulunabilir, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapabilir, yurtdışı kuruluşlara ve birliklere kurucu veya sonradan üye olabilir veya üyelikten çekilebilir. Yurt
dışında temsilcilik açabilir.
Uluslararası kuruluşlara kurucu veya sonradan üye olması veya üyelikten çekilmesi, federasyon genel kurul kararı ve Genel Kurul üyelerinin sayısının salt çoğunluğu aranır.
GELiRLER
Madde 23 - Federasyonun başlıca gelirleri şunlardır:
a) Üye dernek ödentileri,
b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar
c) Düzenleyeceği etkinliklerden sağlanacak gelirler,
d) Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek
gelirler, yayın gelirleri

e) Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil, hazine bonosu gelirleri,
f) Proje karşıiığı gelirler,
g) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlar
h) Diğer gelirler,
ÜYE DERNEK ÖDENTİLERİ
Madde 24 -Federasyon, üye derneklerden iki tür ödenti tahsil eder.
a) Giriş ödentisi: Kurucu üyeler ve Federasyona üye olan derneklerden bir defaya
mahsus olmak üzere Federasyona katılım payı ücreti alınır. Giriş ödentisi Genel Kurulda
belirlenir
b) Aidatlar: Üye dernek aidat miktarı, üye derneğin son seçimli Abhazfed Genel
Kurulunda kendisini temsil eden delege sayısına göre hesaplanır,
Her bir delege için ödenecek aylık aidat miktarı günün şartlarına uygun olarak Genel
Kurulun kararı ile belirlenir. Güncellenen aidat miktarı takip eden takvim yılının
başlangıcından itibaren geçerli olur.
Aidatlar, aylık eşit taksitler halinde ya da yıllık oIarak tercihe göre tek seferde veya
parçalar halinde federasyon merkezine ödenir. Aidat yükümlülüklerini yerine getirmeyen
dernekler yaziı olarak uyarılmış olmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından federasyon
üyeliğinden çıkarılı rlar.
BORÇLANMA iMKANİ
Madde 25 - Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetierini yürütebilmek için
ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçIanma yapabilir. Bu borçlanma
kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak
bu borçlanma, federasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve
federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Madde 26 - Federasyonda Genel kurul, Yönetim kurulu veya Denetim kurulu tarafından
iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış
olması, Denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel
kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabiiir veya bağımsız
denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir
DEFTERLER KAYİTLAR GELIR VE GİDERLERDE USUL
Madde 27- Federasyon merkezinde, Dernekler Kanunu'nda gösterilen defter ve kayıtlar
Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Federasyonun gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında, Dernekler Kanunu
ve mali mevzuattaki usullere uyulur.
TUTULACAK DEFTERLER
Madde 28
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1 - Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu defrere yazlt ve
kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2 - Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe gi
tarihleri bu deftere işlenir, Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat mildarları bu
işlenebilir.
3 - Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakın asıllarıve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta
yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4 - Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları
veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu
deftere işlenir.
5 - işletme Hesabı Defteri. Dernek adına alınan ge|irler ve yapılan giderler açık ve
düzenli o|arak bu deftere işlenir.
6 _Alındı Belgesi Kayıt Defteri (Ek- 10):Alındı be|gelerinin serive sıra numaraları, bu
belgeleri alan ve iade edeterin adı, soyadıve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleritarihler
bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1 _ (a) bendinin 1,2,3 ve 6'ıncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter
tutan dernekler de tutarlar.
2 _ Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile
kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre
yapılır.
Bu maddede sayılan ve federasyon tarafından tutulmasızorunlu olan defterlerin
dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.
TüZüK DEĞİŞiKLİĞİ ve BOŞLUKLARI
Madde 29 -Tüzük değişikliği genel kurul gündeminde yer almak koşulu ile genel kurula
katılma hakkı bu|unan üyelerin üçte ikisinin olumlu oyu ile yapılır. Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesidurumunda ikinci toplantıda çoğunluk
aranmaz, Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları asıl üye
tam sayısının iki katınd an az olamaz, Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu
toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte iki (2/3)
çoğunluğu ile olur. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarakyapılır. Değişiklik,
kabulden sonra yürürlüğe girer. t
FESiH ve TASFİYE
Madde 30 - Federasyonun feshi, genel kurul kararı ile her zaman mümkündür ve fesih
kararı, genel kurula katı|ma hakkı buiunan üyelerin üçte iki (2/3) olumlu oyu ile alınır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim
kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı için gerekli olan karar
çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3
çoğunluğu ile olur. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Federasyonun
feshi, yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Federasyonun feshive tüzel kişiliğin sona ermesi halinde tüm malvarlığıve hak|arı
federasyonu oluşturan derneklere, Federasyona seçilmiş genel kurul üyeleri oranında
devir ve intikal ettirilir. Federasyonun fesih karan ile birlikte tasfiye işlemleri yapmak,
hesaplan kapatmak ve fesih anındaki Federasyonun safi mevcudunu tespit etmek için,
bir tasfiye heyeti kurulur. Tasfiye Heyeti, üç kişiden oluşur ve Genel Kurulca seçilir.
Tasfiye işlemleri üç kişilik tasfiye kurulu tarafından tamamlanır.
KÂNUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASİ
Madde 31 _ Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla Dernekler Kanunu, Türk
Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
TÜZEL KIŞİLİĞİN KAZANİLMASI vE DiĞER IŞLEMLER
Madde 32 - Federasyon, iş bu tüzüğün kuruluş bildirisine ekli olarak en büyük mülki
amire teslim edildiği andan itibaren tüzel kişilik kazanır.
Tüzük ise, gerekli incelemelerin tamamlandığının ve kanuna aykınlık veya noksanlığın<

 

Bu sitede çerezler kullanılıyor. Siteye göz atmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul ediyorsunuz. Buradan daha fazla bilgi edinin